Saturday, November 11, 2006


(".............'') SEMINAR 2007
การเสวนาในปี 2550 (2007) ทางมูลนิธิจะจัดให้มีการเสวนา
ทางด้านความคิดโดยได้เชิญบุคคลหลายสาขา และทำการบันทึก
เพื่อใช้สำหรับโครงการหนังสือข้อมูลทางเลือกขึ้นมา ซึ่งอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

No comments: